Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
3.3: Anthony Giddens – refleksivitet i det senmoderne samfund

Ifølge Giddens må individet i det senmoderne samfund selv vælge sin uddannelse, sit arbejde, sin seksualitet, sin familieform, sin livsstil, sine venner, sin bolig og så videre. Diskuter med din sidekammerat i hvor høj grad dette egentlig er gældende. Er der ikke noget om, at alle mennesker ikke blot kan vælge at blive den eller det de vil. I jeres diskussioner kan I fx inddrage denne oversigt over hvor karaktergennemsnittene for optagelse på mellem- og længere videregående uddannelser i 2021, er på en række danske uddannelser og denne figur over boligprisernes udvikling. Hvad fortæller karaktergennemsnit og udviklingen i boligpriser noget om i forhold til påstanden om, at vi mennesker kan vælger hvad vi vil? Se artiklen her og figuren fra Nordea Kredit.

Anm.: Den reale pris i toppen af 00’erne er beregnet ud fra prisniveauet i dag (3. kvt. 2020 =100), hvor værdien af 1 krone i dag var mere værd dengang. Anm.: Tilbage i 2. kvt. 2007 kostede et gennemsnitlig hus på 140 m2 1.920.0 Kilde: Nordea Kredit
 • Undersøg, hvordan traditionelle begivenheder har ændret eller mistet deres betydning i det senmoderne samfund. Udfyld skemaet Traditioner samtidig med, at I diskuterer, hvorfor nogle traditioner fortsat eksisterer mens andre har ændret sig markant eller helt har mistet deres betydning i det senmoderne samfund. Du finder skemaet her.
 • Se partifilm om de politiske ideologier. Lav en liste over alle partierne i folketinget og skriv ud for hver af dem, hvad I tænker deres holdning til unge og uddannelse er. Hvad mener de er individets ansvar for fællesskabet er og omvendt? Fx individets ansvar i forhold til fx at tage en uddannelse og bruge den på det danske arbejdsmarked? Eller til at uddannelsen skal tages hurtigt og effektivt og med så høje karakterer som muligt? Eller til at uddannelsen skal være på så højt et niveau som muligt? Og hvad mener de, at fællesskabets ansvar er i forhold til fx at betale skat så der kan gives gratis uddannelser til alle? Eller for at lave reformer og læreplaner så eleverne lærer bestemte ting i skolerne?
 • Udfyld skemaet Fælleskaber og undersøg, hvor og hvornår du i de sociale relationer oplever fællesskab og individualisering. Vurder betydningen af henholdsvis fællesskabet og individualiseringen for dit liv. Du finder skemaet her.
 • Se debatfilm om internettets betydning for individet. Forklar overfor din makker hvordan vi gennem internettet kan adskille tid og rum? Hvilke fordele og ulemper kan det have for individet? Tal også gerne om hvilke nye fællesskaber I har fået, som I ikke kunne have fået, hvis I ikke havde haft internet? Lav et mindmap over de forskellige kommunikationsmedier du anvender, og tilføj hvilke sociale relationer du plejer via mediet. Overvej i den forbindelse, hvordan I mødte jeres bedste venner?
 • Diskuter om det har konsekvenser for vores måde at være sammen på (det sociale liv), at vi hele tiden kan kommunikere med hinanden på tværs af tid og sted. Hvad betyder det fx for venskaber, familier og for undervisning?
 • Diskuter om I er enige i Giddens' teori om, at adskillelsen af tid og rum er blevet ophævet i det senmoderne samfund.
 • Se debatfilmen om daginstitutioners rolle i samfundet. Lav en liste over fordele og ulemper ved daginstitutioner. Hvad vil det sige, at den primære socialisering udlejres til at forgå i den sekundære socialiseringsarena? Diskuter om det har konsekvenser for den enkelte og samfundet generelt, at næsten alle børn i dag dobbeltsocialiseres.
 • Analysér: På hvilke måder erhvervsfrekvens og antal vielser og skilsmisser i perioden 1975-2018/2019 kan fortælle noget om den tid vi lever i, i dag. I skal bruge tabel 3.1 og tabel 3.2 og diskuter meget gerne tallene i forhold til, hvordan I tror, at de ville have set ud i henholdsvis det traditionelle og moderne samfund.
 • Kort skriveøvelse: Forsøg at beskrive en typisk dag for dig selv. Hvor mange ansigtsløse relationer indgår du i? Og hvilke ekspertsystemer er du især afhængig af? Overvej, hvornår du sidst har været afhængige af et ekspertsystem og noter det ned? Du kan blandt andet overveje, hvordan du kom til skole i dag. Diskuter dernæst med en gruppe på tre-fire personer om det er positivt eller negativt for os mennesker, at der er så mange ekspertsystemer i dagens senmoderne samfund. Oplever I fx, at vi er blevet mere trygge - her må I meget gerne inddrage jeres oplevelser og viden omkring corona og brugen af eksperter - har det fx gjort jer mere trygge?
 • Refleksionsøvelse individuelt: I det traditionelle samfund var det ikke nødvendigt at træffe så mange individuelle valg. De mange valg i det senmoderne samfund og det øgede refleksionsniveau giver også mulighed for at træffe ”forkerte” valg. Tænk over alle de valg, som du allerede har skulle træffe i dit liv. Overvej om de mange valg kan være med til at påvirke, at mange unge er stressede? Se filmen om unge og stress.
 • Sæt dig i en gruppe med tre personer og diskuter, følgende: a) Er det muligt selv at skabe sin identitet uden at blive nervøs for konsekvenserne af sine valg? B) Og hvorfor bliver vi så nervøse for at fortage valg? Tænk tilbage på hvad du lærte i kapitel 1 og 2 om omgivelsernes normer, krav og forventninger. Hvorfor er disse stadig så vigtigt i det senmoderne samfund?
 • Undersøg om unge mennesker er stressede og ensomme i det senmoderne samfund - efter jeres undersøgelse skal I diskutere, hvad der kan forklare jeres ”findings”. Forsøg dernæst at komme med gode ideer og forslag til, hvordan vi kan afhjælpe stress og ensomhed uden at fratage individet sin valgfrihed? I kan bl.a. bruge denne artikel fra alt om psykologi ”Børn skal have det godt”.
 • Diskuter om Corona-krisen ikke har vist os, at fællesskab og sammenhold er stærke værdier i det senmoderne samfund - og at alt ikke blot er overladt til det enkelte menneskes individuelle valg? Fx er det at holde afstand, bære mundbind, forbedre sin håndhygiejene, blive hjemme i stedet for at gå til fest - vel udtryk for, at man ønsker at passe på flere og andre end blot sig selv - eller hvad siger I?
 • Læs denne artikel ”Tidens største løgn er, at vi kan hvad vi vil, siger Brinkman”, fra mediet Zetland fra 25 marts 2021, kritiserer professor i psykologi Svend Brinkmann ideen om at der er frit valg på alle hylder i det senmoderne samfund. Hvorfor er han kritisk over for individualiseringstanken og, hvordan tror I, at Anthony Giddens ville svare ham? Skriv jeres ”Giddens"svar til Brinkman ned. Link findes her.
 • Overvej og skriv ned, hvornår du sidst skulle træffe en meget vanskelig beslutning. Hvorfor var det vanskeligt at træffe denne beslutning?
 • Indsæt familie, venner, skole og lignende sociale relationer på skalaen i skemaet Refleksivitet og undersøg, hvilke dele af dit sociale liv, der kræver høj refleksivitet, og hvilke der indebærer lav refleksivitet. Du finder skemaet her.
 • Hvordan vedligeholder du din identitetsfortælling? Og hvilke valg har du været bange for at træffe? Sker det nogle gange, at din frisættelse bliver til en udfordring?
 • Diskuter, hvorvidt I er enige eller uenige med Giddens i, at identitetsdannelsen i det senmoderne samfund er et projekt, der aldrig afsluttes, men konstant skal skabes gennem ens til- og fravalg. Se eventuelt instruktionsfilm med Giddens.
 • Diskuter, om I er enige i, at usikkerhed og angst er følelser I ofte, møder i jeres eget og andres liv? Interview hinanden om, hvilke styrker og svagheder, muligheder og begrænsninger der er ved at være ung i 2021 og noter svarene ind i skemaet SWOT-skema. Analyser derefter svarene og diskuter de forskellige synspunkter fælles i klassen. I finder skemaet her.