Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
2.2: Normer, sociale roller og social kontrol
  • Overvej, hvad der har størst betydning for din sociale adfærd i hverdagen? Er det de formelle eller uformelle normer?
  • Se debatfilmen, hvor Aydin Soei fortæller om sin opvækst. Hvad fortæller filmen jer om normer? Kan der være forskellige normer i forskellige socialiseringsarenaer?
  • Tænk over, hvordan der kan være forskellige normer i de forskellige arenaer du bevæger dig rundt i. Er der for eksempel forskel på når du er sammen med dine venner i din fritid? Og når du er i klasselokalet?
  • Udarbejd et skema, hvor du fx laver to rækker og fem kolonner. I kolonnerne skrives de forskellige arenaer (fx familie-, venne-, arbejde- og gymnasiearenaen) og i rækken skrives "normer og værdier i spil". Kom desuden med eksempler på en bestemt handling der kan give negative sanktioner et sted (arena), men kan udløse positive sanktioneret andet (i en anden arena).
  • Se debatfilmen om fordeling af barselsorlov mellem mænd og kvinder. Henrik Dahl nævner, at det kan være svært som mand at tage barsel. Diskuter med din makker, hvordan social kontrol kan påvirke, hvem i familien som tager barsel. Hvilke sociale roller har du? Og hvilke krav og forventninger knytter sig til disse? Har du oplevet rollekonflikt?
  • Diskuter hvilken påvirkning af normer (både formelle og uformelle) og værdier som I tror coronakrisen har haft på de sociale relationer, som vi mennesker indgår i. I forbindelse med diskussionen kan det være godt at inddrage begreberne social sanktion og social kontrol - da begge disse begreber er blevet hyppigt anvendt i forbindelse med corona-restriktionerne.