Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
2.1: Hvad er socialisering?
 • Se filmen om daginstitutioners rolle i samfundet. Debattørerne i filmen nævner ikke primær, sekundær og dobbeltsocialisering, men de taler om det indirekte. Lav en oversigt: Hvad siger de forskellige personer om hhv. primær, sekundær og dobbeltsocialisering? Se eventuelt instruktionsfilmen om socialisering for at forstå, hvad det går ud på.
 • Overvej, hvordan du er blevet socialiseret. Brug skemaet Socialiseringsformer, som du finder her Socialiseringsformer
 • Se debatfilmen, hvor Aydin Soei fortæller om sin opvækst. Brug filmen til at sige noget om socialisering og socialiseringsarenaer. Skriv dit svar ned og husk at bruge begreberne aktivt i din tekst. Se eventuelt instruktionsfilmen om socialisering for at forstå, hvad det går ud på.
 • Interview din sidemakker. I skal formulere fire spørgsmål vedr. livet som ung og derefter interviewe hinanden på skift. Der skal naturligvis tages et kort referat af, hvad makkeren fortæller, og I skal aktivt bruge nogle af bogens fremhævede begreber. I forbindelse med interviewet er det en god idé, at I arbejde aktivt med How-to-do interview (s.31-32).
 • Se filmen om daginstitutioners rolle i samfundet. Læg især mærke til de ting Anne Sophia Hermansen siger om at være mor og kvinde. Hvad har dobbeltsocialisering med et ændret kønsrollemønster at gøre? Se eventuelt instruktionsfilmen om socialisering for at forstå, hvad det går ud på.
 • Diskuter i en gruppe på tre om det har betydning, at den sekundære socialisering har fået langt større indflydelse på barnets socialisering i dagens samfund. I skal i den forbindelse bruge figur 2.2 og 2.3 og 2.5 omhandlende dobbeltsocialiseringen og se filmen om daginstitutioners rolle i samfundet, samt eventuelt instruktionsfilmen om socialisering for at forstå, hvad det går ud på.
 • Se filmen om daginstitutioners rolle i samfundet. Hvad mener debattørerne er godt og dårligt ved dobbeltsocialiseringen? Sammenlign med de fordele og ulemper Lars Dencik mener der er. Se side 33. Hvilke fordele og ulemper synes du, at der er ved dobbeltsocialiseringen? Se eventuelt instruktionsfilmen om socialisering for at forstå, hvad det går ud på.
 • Gå ind på infomedia og læs artiklen: Børn begynder i børnehave uden at kunne tale eller lege, af Jens Ejsing og Pernille Dreyer, Berlingske d. 26.12.2016. Diskuter fordele ved hhv. primær og sekundær socialisering med din sidemakker. Se eventuelt instruktionsfilmen om socialisering for at forstå, hvad det går ud på.
 • Undersøg ved hjælp af skemaet Familietyper, hvilken familie du selv tilhører. Udarbejd selv et skema, hvor du med få ord beskriver, hvorfor du placerer dig og din familie i denne respektive familietype. Undersøg i klassen hvor mange forskellige familieformer der er repræsenteret. Undersøg evt. også hvor mange forskellige familietyper, som vi kan finde i dagens samfund - brug fx denne tekst til at søge på google ”hvor mange familietyper er der i Danmark”?. Du finder skemaet her: familietyper.
 • Forklar multisocialiseringsmodellen, figur 2.5. Lav en lille undersøgelse i jeres klasse af, hvor mange der er skilsmissebørn. Diskuter, hvordan de mange skilsmisser i det senmoderne samfund kan forklares - brug i den forbindelse bogens fremhævede begreber aktivt i jeres diskussion.
 • Undersøg, hvad der kendetegner dagens unge ved hjælp af fokusgruppeinterviews. Husk at bruge det du har lært om fokusgruppeinterview (How-to-do s. 31-32).

 

 • Læreren inddeler klassen i et lige antal grupper på ca. 5-6 personer pr. gruppe.
  • Grupperne udarbejder et mindmap over, hvad der kendetegner ungdommen i dag.
  • Grupperne udvælger det emne, som de finder mest interessant og samtidig mest realistisk at undersøge i et fokusgruppeinterview.
  • Læreren godkender gruppernes emner og coacher grupperne i deres arbejde med at lave:
   • En indledning der afgrænser emnet
   • Præcise, konkrete og udfordrende spørgsmål
   • En plan B, hvis emnet ikke er holdbart eller spørgsmålene er tilstrækkelige.
  • Grupperne udarbejder de spørgsmål til emnet, der skal være grundlag for en diskussion i ca. 10 minutter i en gruppe af unge på 5-6 stk.
  • Grupperne udvælger en ordstyrer, en spørgsmålsstiller og minimum 3 referenter. De varetager følgende opgaver under fokusgruppeinterviewet:
   • Ordstyreren: holder øje med tiden (10 min.), laver talerlister og sørger for, at diskussionen ikke løber løbsk
   • Spørgsmålsstilleren: Læser de introducerende spørgsmål op og er klar med yderligere spørgsmål, hvis det er nødvendigt.
   • Referenterne: Forsøger hver især at lave et fyldigt referat af interviewet.
 • Læreren sammensætter nu grupperne, så det efterfølgende fokusgruppeinterview ikke omhandler det samme emne.

Anden runde fokusgruppeinterviews:

 • Grupperne skifter roller, så den interviewede gruppe nu bliver den undersøgende gruppe og visa versa.
 • Efter de to fokusgruppeinterview sætter gruppen sig sammen og kigger deres referater igennem og forbereder et kort oplæg for klassen (15 min.). Grupperne fremlægger derefter for klassen.