Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
1.4: Ligestilling mellem kønnene med politiske briller
 • Undersøg på nettet hvor mange kvindelige borgmestre der er i Danmark.
 • Lav en liste over argumenter for og imod, at det har betydning, at der er en lige fordeling af mænd og kvinder i Folketinget. Brug filmen om kønsfordelingen i Folketinget til inspiration.
 • #Metoo og det nyere #dajegsagdefra har skabt en voldsom debat i det danske samfund om seksuelle krænkelser og sexisme. Undersøg følgende:
  • Hvad handler både #Metoo og #dajegsagdefra om?
  • Hvorfor har både #Metoo og #dajegsagdefra skabt så voldsom en debat. Både i Danmark og verden?
  • Hvor mange mennesker har oplevet sexisme - er der lige mange kvinder og mænd som oplever sexisme - undersøg det via nettet? Hvis der er forskelle i de to køns holdninger hvad kan så forklare det?
  • Se Sofie Lindes tale ved Zulu-Comedy-Galla 2020 og noter de centrale pointer fra hendes tale. Hvad er hendes budskab, og hvad handler sexisme om for hende?
  • Hvad handler samtykkelovgivningen om? Og er det fornuftigt at denne lovgivning er blevet vedtaget i Danmark?
 • Se filmen om sexisme. Sæt jer i en gruppe af fem og fortæl, om nogen af jer har oplevet at have været udsat for sexisme. Brug jeres viden om kønsroller til at diskutere, hvorfor sexisme opstår. Er det jeres opfattelse, at sexisme er et problem? Bør man, og hvad kan man i givet fald gøre ved det?
 • Diskuter hvad der kan gøres for at seksuelle krænkelser og sexisme minimeres i det danske samfund.
 • Se filmen om transpersoners rettigheder. Diskuter, hvordan politiske beslutninger kan få indflydelse på folks private liv. I filmen nævnes nogle fordele og ulemper, som en konkret politisk beslutning kan få. List fordele og ulemper op og tal om dem med din sidemakker.
 • I filmen om transpersoners rettigheder bliver begrebet ”symbolpolitik” nævnt. Hvad betyder det? Brug filmen til at diskutere, om der er formel ligestilling mellem kønnene i Danmark. Se dernæst filmen om kønsfordelingen i Folketinget. Brug din viden om formel ligestilling til at tale om kønsfordelingen i folketinget.
 • Se filmen indkomstforskellene mellem mænd og kvinder. Brug din viden om formel ligestilling til at tale om lønforskelle mellem mænd og kvinder i Danmark.
  • Diskuter hvorvidt I er tilhængere af formel lighed eller resultatlighed.
  • Diskuter ud fra de film I allerede har set om ligestilling, hvordan den politiske debat overordnet er delt op i to holdninger: dem der vil regulere via lovgivning og dem der mener, at staten ikke skal blande sig. Se figur 1.6.
 • I filmen om kønsfordeling på arbejdsmarkedet nævnes flere løsningsforslag til den ulige kønsfordeling. Anne Sophia Hermansen mener, at kvinderne skal vælge deres mænd ud fra hvilket arbejde, de gerne selv vil have. Hvorfor siger hun det? Tag selv stilling til det løsningsforslag.
 • Brug Google til at undersøge, hvad øremærket barsel er.
  • Hvilke argumenter kan I finde for og imod øremærket barsel?
  • Hvad mener I selv om lovgivning på barselsområdet?
 • Brug Google til at undersøge, hvad kønskvoter i bestyrelser er.
  • Hvilke argumenter kan I finde for og imod kønskvoter?
  • Hvad mener I selv om lovgivning på bestyrelsesområdet?
 • Overvej, hvordan tilhængere af hhv. liberalisme, konservatisme og socialisme forholder sig til spørgsmålet om ligestilling.
 • I filmen om indkomstforskellene mellem mænd og kvinder taler Laura Mølgaard Tams om en lov i Island. Find via nettet ud af, hvad loven går ud på. Diskuter med din sidemakker (dvs. find argumenter for og imod), om det vil være en god ide at indføre sådan en lov i Danmark.
 • I filmen om kønsfordeling i Folketinget siger Stine Bosse, at grunden til den ulige kønsfordeling måske ligger i sproget, fordi det for eksempel hedder formand. Lav en liste over jobs som lyder ”kønnede”. Tror du, at titler kan medvirke til, om det er mænd eller kvinder som vælger bestemte jobs?
 • Se partifilm fra hvert parti om ligestilling. Snak med din sidekammerat om hvad de forskellige partier forholder sig til ligestilling. Hvad er der af forskelle og ligheder på tværs af pertierne? Er der noget som kommer bag på jer at de ikke nævner? Hvad betyder ligestilling for jer selv?
 • Brug din nyfundne viden om ligestilling mellem mænd og kvinder i Danmark. Hvilke rettigheder og pligter føler du, at du og dine venner har, når det kommer til ligestilling?
 • Begrebet ligestilling handler om social, økonomisk og politisk ligestilling mellem køn, seksuelle orienteringer, etniciteter og klasser. Oplist ud fra din hukommelse forskellige befolkningsgrupper i Danmark som endnu ikke er ligestillet med andre. Brug din viden om samfundsvidenskabernes tre hovedområder og lav tre spalter, en for hvert af samfundsvidenskabernes hovedområder. Udfyld de tre spalter for sociologi, økonomi og politologi med områder, hvor du mener at en bestemt gruppe mennesker endnu ikke er ligestillet med resten af samfundet.