Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
4.5: Levevilkår + 4.6: Social mobilitet, social arv og ulighed
 • Undersøg dig selv og din familie - hvilken social klasse placerer I jer i? Er det Overklassen, Højere middelklasse, Middelklassen, Arbejderklassen eller Uden for arbejdsmarkedet. Når du bestemmer hvilken social klasse du og dine forældre eller andre voksne du kender, befinder sig i, så forsøg at overveje, hvilke faktorer der ligger til grund for, at du placerer dem der (hvad har du brugt til at socialt stratificere dem)? Se filmen Social stratifikation og sociale klasser for helt at få styr på begreberne.
 • Undersøg figur 4.8. Hvad viser den? Sammenlign dernæst med tabellen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd over sammenhæng mellem Forældrenes uddannelsesbaggrund og børnenes karaktergennemsnit. Hvad viser denne karakterstatistik og hvad fortæller det os? Du finder tabellen her.
 • Læs dernæst s. 3-5 i ”Den sociale arv i uddannelse er steget gennem de sidste 20 år”. Hvordan synes uddannelsesniveau også at have indflydelse på en række andre livsområder? Diskuter afslutningsvis hvad vi kan gøre for at mindske uddannelsesuligheden i Danmark.
 • Tal med hinanden om, hvilken form for social mobilitet - som der er tale om - når vi sammenligner forældres og børns uddannelsesniveauer.
 • Se debatfilmen om social mobilitet. Mange af debattørerne nævner folkeskolen som et vigtigt element. Hvad er det de mener folkeskolen kan? Diskuter det med din sidemakker og brug din viden om primær, sekundær og dobbelsocialisering. Brug desuden Bourdieus begreber om kapitaler, habitus og felter til at diskutere det. Se figur 4.4. Se måske instruktionsfilmen om Pierre Bourdieus begreber for at få helt styr på begreberne.
 • Se debatfilmen om social arv og figur 4.8. Diskuter heraf begreberne positiv og negativ social arv.
 • Se debatfilmen om social arv. Diskuter, hvad du tror er skyld i, at det stadig er svært at bryde med negativ social arv. Dette på trods af, at den danske velfærdsstat gør rigtig meget for at give en række sociale ydelser som gratis uddannelse, børnepenge, statens uddannelsesstøtte (SU) og meget mere. I filmen taler Aydin Soei om forældrenes påvirkning overfor de øvrige omgivelsers påvirkning. Hvad er hans pointe?
 • Se evt. partifilm fattigdom og ulighed. Lav et skema over, hvad de forskellige partier mener for at få et overblik over forskellen på de forskellige partiers holdninger til fattigdom og ulighed. Hvem mener, at ulighed i Danmark er et problem? Hvem mener det ikke er? Hvad mener de, man kan gøre for at få en god indkomstudvikling i Danmark? Skriv også dig selv ind i skemaet. Hvad mener du selv?
 • Se figur 4.9. Hvad tror du, at den stigende ulighed i Danmark kan skyldes. Lav en brainstorm over det. Kan det for eksempel være finanskriser, skattelettelser, kontanthjælpslofter, en doven underklasse, en grådig overklasse? Cornakrisen? osv. Kom selv med flere forslag.
 • Se debatfilm om indkomstudviklingen i Danmark. Forklar problematikken ud fra Bourdieus begreber om økonomisk, kulturel og social kapital. Og kom med løsningsforslag. Hvordan kan velfærdsdanmark leve op til sit ønske om gøre det muligt for borgerne at bryde med negativ social arv? Se måske instruktionsfilmen om Pierre Bourdieus begreber for at få helt styr på kapitalerne.
 • Se debatfilm om mønsterbrydere. Hvad vil det sige at være en mønsterbryder? Undersøg om der er mønsterbrydere (gerne hvor mange i procent) i jeres klasse. Diskuter resultatet.